"> Diskalkuli Nedenleri – Diskalkuli Derneği

Setup Menus in Admin Panel

Diskalkuli Nedenleri

Matematik öğrenme güçlüğünün tam olarak nedeni halen bilinmemekle ve bu konuda tartışmalar sürmekle beraber ortaya atılan ve iki başlık altında kümelenebilen varsayımlar söz konusudur. Bu varsayımlardan biri alana özgü eksiklikler hipotezi diğeri ise alan geneli eksiklikler hipotezidir.

Alana özgü eksiklikler hipotezi

Alana özgü eksiklikler hipotezinde; Dehaene’nın (2011) sayı algısı, Butterworth’un (2000) sayı modülü ve Spelke ve Kinzler’in (2007) sayı çekirdek bilgisi olarak isimlendirdikleri insanlara doğarken bahşedilen sayısal yetide oluşan problemlerin MÖG’e neden olduğu iddia edilmektedir. Bu sayı çekirdek bilgisinin iki alt sistemden oluştuğu öne sürülmektedir. Bu iki alt sistemden biri çoklukların yaklaşık sayısını tespit etmeye yarayan yaklaşık sayma sistemi/becerisi (approximate number system) diğeri ise çoklukların kesin sayısını belirtmeye yardımcı olan tam sayma sistemi/becerisi (exact number system) veya diğer adıyla nesne takip sistemidir (object tracking system).

Alan geneli eksiklikler hipotezi

Zekâ, dil becerileri, işleyen bellek, yürütme işlevleri, dikkat kontrolü, semantik bellek ve veri işleme hızı gibi matematiksel performansı etkileyen bilişsel fonksiyonlar üzerinde elde edilen bulgular, alan geneli bilişsel eksiklik hipotezini ortaya çıkarmıştır. Bu hipotez, yukarıda ifade edilen bilişsel fonksiyonların herhangi biri veya bir kaçında oluşan problemlerin matematik öğrenme güçlüğüne neden olduğu varsayımını öne sürer.

MÖG’ün nedenlerini açıklamaya yönelik sunulan hipotezlerin birbirleri ile ve aritmetik beceri ile ilişkisini betimleyen bir şekil aşağıda yer almaktadır. Şekilde  aritmetiksel becerilerin yaşla beraber gelişen alan geneli becerilere ve alana özgü becerilere dayandığını ifade etmektedir.

Resim1
Şekil  Alan geneli ve alana özgü becerilerin etkileşimi [Östergen, 2013’ten uyarlanmıştır]

MÖG’ün nedenlerine dair ortaya atılan varsayımlara yönelik yapılan birçok çalışmaya rağmen; matematiksel bilişin hangi alanlarının birbirlerini nasıl etkilediklerine, hangilerinin birlikte veya ayrı çalıştığına ve bu alanların öğrenmeyi nasıl etkilediğine dair çok az şey bilinmektedir.

Kaynak:  Yılmaz Mutlu-Doktora Tez Çalışması

top
Diskalkuli Derneği © 2020