Enter your keyword

DİSKALKULİ'NİN HETEROJENLİĞİ

Heterojenlik, birbirinden farklı niteliklere sahip bireylerden oluşan bir grubu tanımlamak için kullanılmaktadır. MÖG yaşayan öğrenciler , yaşıtlarından matematik becerileri açısından farklılaşmasına ve bu yönüyle MÖG’e sahip bireyler olarak tanımlanabilmesine rağmen, grubun içinde yer alan diğer bireylerle karşılaştırıldığında da çok farklılıklar arz etmesi nedeniyle de “heterojen grup” olarak tanımlanmaktadır.

MÖG yaşayan öğrenciler matematik başarıları dikkate alındığında yaşıtlarına nispeten çok düşük performans göstermeleri nedeniyle MÖG şemsiyesi altında toplanmaktadırlar. Ancak bu öğrencilerin düşük başarı nedenlerinin farklılaşması onların matematik performansında düzey çeşitliliğine neden olabilmektedir. Bu çeşitlilik MÖG yaşayan öğrencilerin neden heterojen olduğunu bizlere açıklar.

Bazı araştırmacılar benzer özelliklere sahip iki MÖG yaşayan öğrencinin bulunamayacağını hatta bu arayışın beyhude olduğunu aktarmaktadırlar.

Geary (1993) MÖG’ün alt türlerini; işlemsel (procedural) güçlükler, anlamsal (semantik) bellek güçlükleri ve görsel-mekansal güçlükler olmak üzere üç başlık altında ele almıştır. İşlemsel güçlükler; işlem yaparken sık sık hata yapma, yetersiz kavramsal anlama, sıralamada güçlükler yaşama gibi güçlükleri barındırır. Anlamsal bellek güçlükleri; matematiksel olguları hatırlama ve yanlış sayıları filtreleme problemlerinin varlığını ifade eder. Görsel- mekânsal güçlükler ise matematiksel kavramları uzamsal olarak göstermedeki ve modeller, diyagramlar gibi uzamsal bilgiler sunan şekilleri yorumlamadaki güçlükleri kapsar.

Bartelet, Ansari, Vaessen, ve Blomert (2014) tarafından ilköğretimde matematik öğrenme güçlüklerinin bilişsel alt türlerinin tespitine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, çalışmanın bulguları ışığında MÖG yaşayan öğrencileri;  zihinsel sayı doğrusunda yetersizliğe sahip olan grup, yaklaşık sayma sisteminde yetersiz grup, uzamsal güçlükler yaşayan grup, erişim yetersizliği yaşayan grup, sayısal olmayan biliş yetersizliklerine sahip grup ve sıradan güçlükler yaşayan grup olmak üzere altı gruba taksim etmektedirler.

MÖG alt türlerine yönelik yapılan çalışmalar, farklı sayıda ve farklı isimlendirmeler ile oluşturulmuş alt gruplara değinmelerine rağmen hem fikir oldukları ortak nokta MÖG’ün heterojen bir durum olduğu yönündedir.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler farklı kriterler söz konusu olduğunda tümüyle kendilerine has güçlü ve zayıf profiller sergileyebilmektedirler (Ramaa S., 2015 ). Okul öncesinden ilkokul 3. sınıf öğrenci yaş gruplarına kadar bütün MÖG yaşayan öğrencilerin sayısal becerilerinde birçok bireysel farklılıkları mevcuttur (Desoete ve Grégoire, 2006). Hatta Dowker (2009) MÖG yaşayıp da özellikleri tıpatıp birbirine benzeyen iki tane çocuğun bulunamayacağını, Gifford ve Rockliffe (2012) MÖG yaşayan bireylerde ortak özellikler aramanın beyhude bir çaba olabileceğini ifade ederler.

Kaynak:  Yılmaz Mutlu-Doktora Tez Çalışması